Stichting Kerkvoogdij HHG Ederveen

ANBI informatie Stichting Kerkvoogdij der Hersteld Hervormde Gemeente te Ederveen

RSIN: 814436274

Tenaamstelling: Stichting Kerkvoogdij der Hersteld Hervormde gemeente te Ederveen.

Postadres: Buurtdwarsweg 2-A, 6744 PS Ederveen.

Nummer Kamer van Koophandel: 09149333

Bestuurssamenstelling:

 • Voorzitter: De heer H.J. Bouwheer
 • Secretaris: De heer G. Hardeman
 • Penningmeester: De heer A.A. van Dijk
 • Algemeen bestuurslid: De heer J. Bos
 • Algemeen bestuurslid: De heer H. Budding

Beloningsbeleid: Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Voor medewerkers in loondienst is de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de Hersteld Hervormde Kerk van toepassing, en voor de (eventuele) gemeentepredikant de generale regeling voor de predikantstraktementen van de Hersteld Hervormde Kerk.

Beleidsplan: Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk (www.hersteldhervormdekerk.nl ).

Doelstelling:

De stichting heeft tot doel het verkrijgen, beheren en administreren van alsmede het beschikken over vermogenswaarden inclusief (register) goederen op een zodanige wijze dat de belangen van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ederveen worden behartigd.

Uitgeoefende activiteiten:

 • het voorzien in de stoffelijke behoeften van de gemeente;
 • het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente;
 • het zorgdragen voor de geldwerving;
 • het regelen van de wijze van gebruik van de kerkgebouwen en andere kerkelijke gebouwen ten dienste van de gemeente;
 • het beheren van de goederen waaronder gelden, gebouwen en andere vermogensbestanddelen van de gemeente;
 • het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van de verkiezing van ambtsdragers;
 • het zorgdragen voor de financiële regelingen inzake het kerkblad;
 • het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Financiële verantwoording 2022:

Balans
Activa Vaste activa Huis € 283.667, Vlottende activa | Vorderingen € 1.134, Liquide middelen € 361.069; Totaal € 645.870 Passiva Vermogen Reserves € 610.318, Voorzieningen € 12.700
, Kortlopende schulden en overlopende passiva € 22.852; Totaal € 645.870

Baten en Lasten Het totaal van de baten
bedroeg in 2022:

Bijdragen levend geld € 121.099, rentebaten € 79, overige baten € 380, totaal baten € 121.558.

Het totaal van de lasten bedroeg in 2022:

Prediking & pastoraat € 16.791, huur kerkelijke gebouwen € 7.709, afschrijvingen € 5.550, rente € 3, verplichtingen en kerkelijke bijdragen € 7.700, kosten beheer en administratie € 1.562, overige lasten € 17.626, totaal lasten € 56.941.

Het resultaat van het boekjaar in 2022 bedroeg: € 64.617 positief waarvan € 43.249 aan de bestemmingsreserve Eigen Huisvesting is toegevoegd en € 21.368 aan de Algemene Reserve is toegevoegd.

Financiële verantwoording 2023:

Balans
Activa Vaste activa Huis € 278.117, Vlottende activa Vorderingen € 5.338, Liquide middelen € 436.448; Totaal € 719.903
Passiva Vermogen Reserves € 680.895, Voorzieningen € 14.650, Kortlopende schulden en overlopende passiva € 24.358; Totaal € 719.903

Baten en Lasten Het totaal van de baten
bedroeg in 2023:

Bijdragen levend geld € 141.415, rentebaten € 3.879, overige baten € 3.456, totaal baten € 148.750.

Het totaal van de lasten bedroeg in 2023:

Prediking & pastoraat € 32.697, huur kerkelijke gebouwen € 8.163, afschrijvingen € 5.550, rente € 0, verplichtingen en kerkelijke bijdragen € 8.490, kosten beheer en administratie € 3.034, overige lasten € 20.239, totaal lasten € 78.173.

Het resultaat van het boekjaar in 2023 bedroeg: € 70.577 positief waarvan € 60.582 aan de bestemmingsreserve Eigen Huisvesting is toegevoegd en € 9.995 aan de Algemene Reserve is toegevoegd.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de kerkelijke bijdrage en collecten gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Ontvangen inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (traktement predikant, salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.