Stichting Diaconie HHG Ederveen

ANBI informatie Stichting Diaconie der Hersteld Hervormde Gemeente te Ederveen

RSIN: 816150199

Tenaamstelling: Stichting Diaconie der Hersteld Hervormde gemeente te Ederveen.
Postadres: Buurtdwarsweg 2-A, 6744 PS Ederveen.

Nummer Kamer van Koophandel: 09149336

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: De heer B.C. van de Weerd
Secretaris: De heer G. Hardeman
Penningmeester: De heer A.A. van Dijk
Algemeen bestuurslid: De heer H.J. Bouwheer
Algemeen bestuurslid: De heer H. Budding

Beloningsbeleid:

Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Voor medewerkers in loondienst is de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de Hersteld Hervormde Kerk van toepassing, en voor de (eventuele) gemeentepredikant de generale regeling voor de predikantstraktementen van de Hersteld Hervormde Kerk.

Beleidsplan:
Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk ( www.hersteldhervormdekerk.nl ).

Doelstelling:
De stichting heeft tot doel de uitoefening van de diaconale taken van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ederveen mogelijk te maken.

Uitgeoefende activiteiten:

  • bijstand bieden en bemiddelen in noodsituaties zoals financiële, maatschappelijke en gezinsproblemen, jongerenbegeleiding, ouderenzorg en gehandicaptenzorg;
  • het bieden van hulp aan vervolgde christenen en aan mensen in nood, zoals hongersnood, vluchten en dakloosheid en het ondersteunen van medisch werk en verslavingszorg;
  • het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente;
  • het zorgdragen voor de diaconale geldwerving;
  • het beheren van de diaconale goederen waaronder gelden en andere vermogensbestanddelen van de gemeente;

Financiële verantwoording 2021:

Balans
Activa Vlottende activa Vorderingen € 496, Liquide middelen € 40.057, Totaal € 40.553 Passiva Vermogen Kapitaal € 40.451, Kortlopende schulden € 103, Totaal € 40.553

Baten en Lasten Het totaal van de baten
bedroeg in 2021: Bijdragen levend geld € 11.104; doorzendcollecten € 24.525; overige baten € 4; Totaal baten € 35.633.

Het totaal van de lasten bedroeg in 2021: Diaconaal werk plaatselijk € 2.306; Diaconaal werk regionaal/provinciaal en landelijk € 2.623; Diaconaal werk wereldwijd € 24.158; verplichtingen en kerkelijke bijdragen € 330; kosten beheer en administratie € 0; overige lasten € 95; totaal lasten € 29.512.

Het resultaat van het boekjaar in 2021 bedroeg: € 6.121 en is toegevoegd aan de reserve.

Financiële verantwoording 2022:

Balans
Activa Vlottende activa Vorderingen € 136, Liquide middelen € 42.633, Totaal € 42.769 Passiva Vermogen Kapitaal € 42.421, Kortlopende schulden € 348, Totaal € 42.769

Baten en Lasten Het totaal van de baten
bedroeg in 2022: Bijdragen levend geld € 8.822; doorzendcollecten € 18.425; overige baten € 16; Totaal baten € 27.263.

Het totaal van de lasten bedroeg in 2022: Diaconaal werk plaatselijk € 4.092; Diaconaal werk regionaal/provinciaal en landelijk € 6.783; Diaconaal werk wereldwijd € 13.726; verplichtingen en kerkelijke bijdragen € 320; kosten beheer en administratie € 275; overige lasten € 97; totaal lasten € 25.293.

Het resultaat van het boekjaar in 2022 bedroeg: € 1.970 en is toegevoegd aan de reserve.