Stichting Diaconie HHG Ederveen

ANBI informatie Stichting Diaconie der Hersteld Hervormde Gemeente te Ederveen

RSIN: 816150199

Tenaamstelling: Stichting Diaconie der Hersteld Hervormde gemeente te Ederveen.
Postadres: Hugo de Vriespark 1, 6741 CM Lunteren.

Nummer Kamer van Koophandel: 09149336

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: De heer B.C. van de Weerd
Secretaris: De heer G. van Beek
Penningmeester: De heer A.A. van Dijk
Algemeen bestuurslid: De heer G. van den Bosch
Algemeen bestuurslid: De heer G. Hardeman

Beloningsbeleid:

Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Voor medewerkers in loondienst is de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de Hersteld Hervormde Kerk van toepassing, en voor de (eventuele) gemeentepredikant de generale regeling voor de predikantstraktementen van de Hersteld Hervormde Kerk.

Beleidsplan:
Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk ( www.hersteldhervormdekerk.nl ).

Doelstelling:
De stichting heeft tot doel de uitoefening van de diaconale taken van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ederveen mogelijk te maken.

Uitgeoefende activiteiten:

  • bijstand bieden en bemiddelen in noodsituaties zoals financiële, maatschappelijke en gezinsproblemen, jongerenbegeleiding, ouderenzorg en gehandicaptenzorg;
  • het bieden van hulp aan vervolgde christenen en aan mensen in nood, zoals hongersnood, vluchten en dakloosheid en het ondersteunen van medisch werk en verslavingszorg;
  • het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente;
  • het zorgdragen voor de diaconale geldwerving;
  • het beheren van de diaconale goederen waaronder gelden en andere vermogensbestanddelen van de gemeente;

Financiële verantwoording 2020:

Balans
Activa Vlottende activa Vorderingen € 407, Liquide middelen € 42.975, Totaal € 43.382
Passiva Vermogen Kapitaal € 34.330, Kortlopende schulden € 9.052, Totaal € 43.382

Baten en Lasten
Het totaal van de baten bedroeg in 2020: Bijdragen levend geld € 14.326; doorzendcollecten € 23.575; overige baten € 3; totaal baten € 37.904.

Het totaal van de lasten bedroeg in 2020: Diaconaal werk plaatselijk € 2.417; Diaconaal werk regionaal/provinciaal en landelijk € 2.837; Diaconaal werk wereldwijd € 24.085; verplichtingen en kerkelijke bijdragen € 297; kosten beheer en administratie € 0; overige lasten € 46; totaal lasten € 29.682.

Het resultaat van het boekjaar in 2020 bedroeg: € 8.222 en is toegevoegd aan de reserve.

Financiële verantwoording 2021:

Balans
Activa Vlottende activa Vorderingen € 496, Liquide middelen € 40.057, Totaal € 40.553
Passiva Vermogen Kapitaal € 40.451, Kortlopende schulden € 103, Totaal € 40.553

Baten en Lasten
Het totaal van de baten bedroeg in 2021: Bijdragen levend geld € 11.104; doorzendcollecten € 24.525; overige baten € 4; totaal baten € 35.633.

Het totaal van de lasten bedroeg in 2021: Diaconaal werk plaatselijk € 2.306; Diaconaal werk regionaal/provinciaal en landelijk € 2.623; Diaconaal werk wereldwijd € 24.158; verplichtingen en kerkelijke bijdragen € 330; kosten beheer en administratie € 0; overige lasten € 95; totaal lasten € 29.512.

Het resultaat van het boekjaar in 2021 bedroeg: € 6.121 en is toegevoegd aan de reserve.