Liturgie

De kerkdiensten en andere bijeenkomsten zijn hier live mee te luisteren.

Onderaan deze pagina zijn de werkbladen voor de kinderen en jongeren te vinden.
Tevens vindt u daar informatie over de collecten.

Zondagmorgen
Voorzang:
Votum en groet
Zingen:
Tien geboden
Zingen:
Gebed
Schriftlezing:
Zingen:
Preek
Zingen:
Zingen:
Dankgebed
Zingen:
Zegen

Zondagavond 
Votum en groet
Zingen:
Geloofsbelijdenis
Zingen:
Schriftlezing:
Zingen:
Preek
Zingen:
Dankgebed
Zingen:
Zegen

Voor onze kinderen en jongeren
Om het luisteren naar de Woordverkondiging te ondersteunen, vindt u hieronder twee werkbladen. Deze kunt u downloaden en vervolgens printen. Uw kinderen kunnen deze tijdens de dienst invullen. Na de dienst kunt u dit vervolgens met hen bespreken.

Werkblad voor kinderen
Werkblad voor jongeren

Collecten tijdens de erediensten
In een normale eredienst is het gebruikelijk dat er twee soms drie collecten worden gehouden. In iedere eredienst is er in ieder geval één kerkvoogdelijke en één diaconale collecte. Omdat u vanwege de maatregelen rondom het corona-virus geen bijdrage in de collectezak kunt doen, is het te overwegen om periodiek een gift over te maken via uw bankrekening op de bankrekening van de Kerkvoogdij en/of Diaconie. Hieronder vindt u de benodigde gegevens om dit uit te kunnen voeren.

Kerkvoogdij
Bankrekening (IBAN) NL 29 RABO 0103 767 223 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde gemeente Ederveen o.v.v. “Gift collecte kerkvoogdij”.

Diaconie
Bankrekening (IBAN) NL 54 RABO 0103 767 258 t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde gemeente Ederveen o.v.v. “Gift collecte diaconie”.