Kerkvoogdij

De kerkvoogdij van de HHG Ederveen is samengesteld overeenkomstig ordinantie 16-1-4-a, dat wil zeggen, dat alle kerkvoogden tevens ouderling zijn. De leden van de kerkvoogdij zijn:

Voorzitter en penningmeester
Dhr. A.A. van Dijk
Sneeuwbesstraat 19
6744 PW Ederveen

Secretaris
Dhr. W. ten Ham
Meikade 38
6718 VK Ede

Bankrekeningnummer (IBAN): NL 29 RABO 0103 7672 23
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde gemeente Ederveen