Maatregelen rondom coronavirus [update bericht 07-11-2020]

De impact van het coronavirus is groot gebleken. De ontwikkelingen zijn snel gegaan en de beperkende maatregelen die vanuit de overheid zijn uitgevaardigd, grijpen diep in het maatschappelijke leven in. Dat heeft ook gevolgen voor de kerk. Inmiddels zitten wij midden in de 2de golf en werden langzamerhand de beperkende maatregelen opgeheven of versoepeld, zijn deze nu weer strakker ingezet.

Kerkdiensten
In het kerkgebouw worden binnen de anderhalvemeter maatregel maximaal honderdveertig personen per dienst toegelaten. Door de beperkende maatregelen, sinds 14 oktober jongstleden, zijn dit er nu ongeveer dertig plus kinderen tot 13 jaar. Dit betekent dat weer een deel van de gemeenteleden de diensten via kerktelefoon of internet moet beluisteren.

Uitnodigingsbeleid
- Voorafgaande aan elke kerkdienst dient duidelijk te zijn hoeveel mensen aanwezig zullen zijn en wie deze personen zijn.
- Bezoekers van een kerkdienst dienen zich actief (éénmalig) aan te melden bij de scriba ( scriba@hhgederveen.nl ) via email of ( telefoonnummer: 06-82940461) telefonisch en de scriba registreert deze aanmeldingen.
- Door de scriba worden volgens schema een maximaal aantal bezoekers per dienst uitgenodigd.
- Bij de uitnodiging zijn u plaatsen toegewezen, die u kunt terugvinden op de meegestuurde plattegrond.
- Personen die geen uitnodiging hebben ontvangen van de scriba worden niet zondermeer toegelaten in de kerkzaal, maar kunnen zich melden bij de koster. Vervolgens wordt beoordeeld of een passende oplossing kan worden gevonden (bijv. als een zitplaats leeg blijft).
- Voor risicogroepen zijn de richtlijnen van het RIVM geldend. Wij zijn extra voorzichtig met ouderen (vanaf 70 jaar) en mensen met een kwetsbare gezondheid, het kan verstandig zijn om thuis te luisteren.

Protocol Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten:
De kerkenraad heeft een vernieuwd protocol opgesteld, ingaande 1 oktober 2020 (versie 3.2) , waarin uitgebreid is beschreven welke maatregelen gelden bij kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. Een exemplaar is op te vragen bij de scriba van de kerkenraad.

Communicatie
We willen we u vragen om de website van de gemeente in de gaten houden voor de actuele stand van zaken.

De kerkenraad hoopt op uw begrip en medewerking bij deze maatregelen.
Wij wensen u Gods genade in de Heere Jezus Christus toe,

Kerkenraad Hersteld Hervormde gemeente Ederveen.